EPHESIANS

EPHESIANS

October 14, 2018 - Ephesians 1:1-2 & intro

A video was played part way through this sermon, watch below.

October 21, 2018 - Ephesians 1:3-14

October 28, 2018 - Ephesians 1:15-23

November 4, 2018 - Ephesians 1:22-23

November 18, 2018 - Ephesians 2:1-18

November 25, 2018 - Ephesians 3:1-3 (a)

December 2, 2018 - Ephesians 3:1-13 (b)

December 9, 2018 - Ephesians 3:14-21

January 6, 2019 - Ephesians 4:1-17

January 13, 2019 - Ephesians 4:17-32

January 20, 2019 - Ephesians 5:1-14

January 27, 2019 Ephesians 5:15-21

February 3, 2019 - Ephesians 5:21-33

February 10, 2019 - Ephesians 6:1-9

February 17, 2019 - Ephesians 6, Annual General Meeting

March 3, 2019 - Ephesians 6:10-15

March 10, 2019 - Ephesians 6:10-18

March 17, 2019 - Ephesians 6:10-18

March 24, 2019 - Ephesians 6:10-24

March 31, 2019 - Ephesians 6:10-24

April 7, 2019 - Ephesians 5:8-21